بازدید مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان ،جناب آقای دکتر ماه آورپور ازمیدان میوه شهرداری گلدشت نجف آباد

بازدید از میدان میوه شهرداری گلدشت نجف آباد