در حاشیه دومین نشست تخصصی سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کلان شهر های کشور

گزارش تصویری