نگاهی به دومین نشست تخصصی کمیته سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کلان شهر های کشور

گزارش تصویری