گزارش بازدید اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان از سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری اصفهان

فیلم