تقدیر مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی از زحمات آقایان قضاوی و فتحی

گزارش تصویری