بتن ریزی مرحله دوم فنداسیون بازار گلهای آپارتمانی و باغ و باغچه بازار بزرگ ارغوان

گزارش تصویری