حضور معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان در غرفه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی

گزارش تصویری