حضور ریاست و ریاست بازرسی اتاق اصناف استان در غرفه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی اصفهان

گزارش تصویری