بازدید رییس کمیسیون پایش و رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان از غرفه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی

گزارش تصویری