حضور معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در غرفه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی در نمایشگاه بین المللی اصفهان

گزارش تصویری