ایجاد بارانداز ماهی کشور در اصفهان؛ پروژه‌ای که به اقتصاد شهر رونقی دوچندان می‌دهد

فیلم