نشست تخصصی «تحول دیجیتال در بازار و فروش مجازی» در سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

فیلم