امور پرسنلی

asd

/گام(اتوماسیون اداری)

asdasd

/سامانه تردد و کارکرد (کسرا)

erfewr

/سمپا(سامانه مدیریت اصفهان کارت)

asd

/سامانه اطلاعات مکانمند (GIS)

sdfsdf

/آبیاری هوشمند

ahdfd

/عوارض الکترونیک میدان میوه و تره بار

امتیاز دهی

/سامانه امتیاز دهی بازرسین

شرکت  شهر و کار

/سامانه فیش حقوقی شرکت شهر و کار

جام فردی

/سامانه جام فردی