معاونت بهره برداری

شرح وظایف معاونت بهره برداری

اجرای دقیق آیین نامه ها دستورالعمل ها بخشنامه ها و ضوابط مربوطه در واحد های تحت امربرگزاری جلسات کمیته های فنی و بررسی طرح های ارائه شده در واحد های مختلف بهره برداری پیشگیری برنامه های پیش بینی شده به منظور تهیه طرح ها و پیشگیری اجرای دقیق آن ایجاد هماهنگی بین واحدهای مرتبط در سازمان حیث پیش برد طرح ها در واحدهای بهره برداری
کنترل و تایید پیش‌نویس کلیه قراردادهای بهره برداران واحد بهره برداری نظارت بر حسن انجام امور واحدهای بهربرداری(بازارها میدان مرکزی میوه و تره بار مجموعه بهتوانی غدیر)انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف