معاونت عمران

واحد عمرانی سازمان با بهره گیری از کادر فنی خود در زمینه طراحی و نظارت برحسن اجرای پروژه های عمرانی سازمان (شامل میدان مرکزی میوه و تره بار، شهرک کارگاهی امیرکبیر، بازارهای روز و بازار بین المللی گل و گیاه ارغوان، مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر و روز بازارها )مشغول به فعالیت می باشد. که شرح منشور این واحد به همراه چارت سازمانی و شرح فعالیت واحدهای زیر مجموعه به شرح ذیل می باشد.
منشور واحد عمرانی سازمان ساماندهی

-همکاری در تعیین اهداف کلی سازمان طی برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بررسی راهکارهای عملیاتی جهت تحقق اهداف پیش بینی شده
- ارائه برنامه های اجرایی پروژه های مورد نیاز متناسب با بودجه سازمان
- طراحی معماری ،سازه ،تأسیسات مکانیکی و برقی پروژه های سازمان
- کنترل و نظارت بر امور طراحی پروژه های عمرانی
–تشکیل جلسات کمیسیون تحویل موقت و قطعی
- نظارت مقیم بر اجرای پروژه های عمرانی
- نظارت عالیه برحسن اجرای پروژه های عمرانی
- رسیدگی و کنترل صورت کارکرد پیمانکاران و تأیید نهایی رقوم قابل پرداخت
- همکاری با سایر قسمت های سازمان
شرح وظایف

 • -همکاری با معاونین و مدیران سازمان برای اجرای برنامه های اجرائی سازمان.
 • - شرکت در جلسات داخلی سازمان و حوزه  عمرانی
 • - نظارت بر اجرای برنامه های اجرایی در حوزه تحت سرپرستی و گرفتن باز خور از عملکردها.
 • - نظارت و همکاری در تدوین طرحهای توسعه ای
 • - همکاری درتدوین برنامه های اجرائی پروژه های عمرانی
 • - ارتباط با سازمانها،نهادها، وارگانهای دولتی در ارتباط با مأموریت حوزه  عمرانی سازمان.
 • - ارائه گزارش از روند امور در حوزه تحت سرپرستی .
 • - ارائه گزارش به مدیریت سازمان در مورد پیشرفت و روند امور عمرانی و ارائه پیشنهاد جهت ارتقاء سطح خدمت در سازمان.
 • - نظارت بر تهیه مستندات، مدارک، نقشه ها و ایجاد و بروز داری بایگانی فنی.
 • - برنامه ریزی و تعیین اولویت برای اجرای پروژه پژوهشی و مطالعاتی و پروژه ایجاد و توسعه. 
 • -تدوین ونظارت بر اجرای دستور العملها و استانداردهای مربوط به فعالیتهای حوزه  طرح و توسعه .
 • - بررسی اسناد و مدارک مناقصات به منظور تطبیق با آخرین بخشنامه هاو ددستورالعمل ها
 • - رسیدگی به اختلافات و ادعاهای پیمانکاران و فراهم نمودن مقدمات فسخ با خاتمه پیمان طبق مفاد قرارداد
 • - شرکت در جلسات کمیسون های تحویل موقت و قطعی و تأیید صورتجلسات آن
 • - انجام مراحل انتخاب مشاوران
 • - انجام نامه نگاری و مکاتبات لازم در خصوص پیمان ها و موافق نامه ها با پیمانکاران و مشاوران
 • - برگزاری و شرکت در جلسات حل اختلاف موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان
 • - کنترل مجاری صورتجلسات کارگاهی و دستورات انجام کارهای صادره در پروژه ها
 • - بررسی قیمت های ستاره دار و تأیید نهایی آن
 • - نظارت برانجام مراحل انعقاد قرارداد پیمان با پیمانکاران و مشاورانواحد طراحی

دریافت اهداف وخط مشی ها جهت پیشبرد امور سازمان از مدیریت طرح و توسعه
بهنگام سازی طرح های تفصیلی و کاربری ها مربوط به GIS
آگاهی از آخرین وضعیت طرحهای جامع و تفضیلی و کاربریهای شهری
برنامه ریزی و زمانبندی پروژه های طراحی ونظارت بر اجرای آنها
پیش بینی ، برنامه ریزی ، ایجاد هماهنگی ، نظارت وکنترل روند پیشرفت فعالیت های توسعه و ایجاد واحدهای تابعه سازمان وتهیه گزارشات لازم دراین زمینه ها
طرح های اولیه برای اجرای پروژه های ایجاد و توسعه
جمع آوری و تدوین روشها و استانداردهای مربوط به اجرای پروژه های ساختمانی و تأسیساتی
بررسی صلاحیت مشاورین طراحی
پیشنهاد در خصوص انتخاب مصالح مرغوب متناسب طرح
نظارت عالیه معماری بر روی پروژه های ساختمانی
مطالعه دقیق طرحهای اجرائی و بر آورد نیازهای منابع مختلف مالی، تجهیزات، نیروی انسانی، مواد و مصالح
تعیین نیاز به منابع مختلف درهر فعالیت بر اساس برنامه زمانی تعیین شده
تهیه گزارشات توجیهی برای جایگزینی امکانات، موادو مصالح