معاونت اداری و مالی

شرح وظایف معاون اداری و مالی

۱. دریافت خط مشی و سیاست های مالی و اداری از مقام مافوق و همکاری در تعیین برنامه های مرتبط مالی و خزانه داری
۲. همکاری و همفکری با مدیریت عامل در زمینه سیاستگذاری امور و تهیه و تدوین خط مشی ها و ضوابط مورد عمل
۳. نظارت برعملکرد مالی سازمان از طریق تشکیل جلسات و همچنین اخذ گزارش های گوناگون و بررسی و تکمیل آنها و ارائه طریق در مسیر بهبود فعالیت ها
۴. کنترل و نظارت در اجرای صحیح مقررات و آئین نامه های اداری و مالی ومعاملات واستخدامی
۵. مسئولیت کامل امور مالی ، اداری و پرسنلی سازمان وامضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهد آور سازمان به استناد مفاد اساسنامه و نمایندگی اداری و مالی سازمان در مراجع مرتبط
۶. بررسی مستمر وضعیت نیروی انسانی سازمان از ابعاد مختلف و سازماندهی فرآیند برنامه ریزی منابع انسانی
۷. طراحی و استقرار سیستم های مکانیزه اداری ، تامین، نگهداری، بهسازی و کاربرد منابع انسانی با رویکردی جامع و راهبردی ۸. انجام اقدامات لازم به منظور اجرای برنامه های مصوب اعم از برنامه های استخدامی، آموزشی، رفاهی، حقوق و دستمزد و ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی در چارچوب ضوابط و موازین قانونی و اهداف و برنامه های سازمان و مصوبات هیئت مدیره
۹. سازماندهی، بازنگری و روز آمد سازی ساختار تشکیلاتی سازمان و نظارت دقیق بر اجرای نمودار، شرح وظائف و اختیارات و مسئولیت های محوله در سطوح مختلف سازمان
۱۰. تنظیم و اجرای نظامهای مناسب و اجراء و بهسازی مستمر آنها در راستای افزایش کارائی کارکنان ، اثر بخشی و بهره وری سازمان
۱۱. تهیه برنامه های مالی سازمان و کنترل و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، مقررات، آئین نامه های مالی و معاملاتی و مصوبات هیئت مدیره
۱۲. تهیه، استقرار و اجرای سیستم های مالی لازم و انجام اقدامات لازم به منظور نظارت مستقیم بر کلیه درآمدها و هزینه های سازمان ، کنترل داخلی، پیگیری وصول مطالبات و درآمدها و حل و فصل مسائل مالی با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب ضوابط و موازین قانونی
۱۳. بررسی مشکلات عمده سازمان و تهیه پیشنهادات لازم جهت اصلاح آیین نامه مالی و آیین نامه معاملاتی و آیین نامه استخدامی سازمان جهت مدیریت عامل
۱۴. نمایندگی سازمان در مراجع اداری و مالی طبق دستور مدیریت عامل
۱۵. شرکت در جلسات هیئت مدیره و شورای سازمان در صورت لزوم طبق دستور مدیریت عامل

شرح وظایف مدیر حوزه

 - تلاش در جهت اشاعه تفکر مدیریت مشارکتی و افزایش زمینه های خلاقیت و نوآوری در کارکنان و تقویت و بهبود ارتباطات آنان با سازمان
- گسترش فرهنگ همکاری، همفکری و استفاده از خرد جمعی در جهت بهبود عملکرد و افزایش کیفیت، ، اثر بخشی وکارآیی بیشتر که منجر به افزایش بهره برداری سازمان گردد.
- تعمیم و تقویت نظم و انضباط در انجام امور و تکریم ارباب رجوع و رعایت اصل مهم مشتری محوری به ویژه کارکنان با رعایت دقت، سرعت ، کیفیت و سهولت در انجام امور
- تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارش های واصله و تهیه گزارش های لازم در زمینه های مختلف حوزه معاونت
- شناسایی برنامه ها و فعالیت های شاخص و ممتاز واحدها که اقدامات برجسته انجام داده اند و تهیه و ارائه گزارش آنها به مقام مافوق
- رسیدگی به مکاتبات حوزه معاونت و تهیه پاسخ لازم به آنها و حل و فصل مسائل و مشکلات کاری کارکنان تحت نظارت
- پاسخگوئی به مراجعین و نظارت بر حسن برخورد کارکنان با آنها در حوزه معاونت اداری و مالی
- اجرائی نمودن مصوبات کمیسیون ها و کارگروه های حوزه معاونت اداری و مالی و پیگیری آنها تا حصول نتیجه


شرح وظایف مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

-بررسی مستمر وضعیت نیروی انسانی سازمان از ابعاد مختلف و سازماندهی فرایند برنامه ریزی منابع انسانی
- طراحی و استقرار سیستم های تامین ، نگهداری، بهسازیو کاربرد منابع انسانی با رویکردی جامع و راهبردی با رعایت ضوابط و مقررات
- انجام اقدامات لازم به منظور اجرای برنامه های مصوب اعم از برنامه های استخدامی ، رفاهی حقوق و دستمزد و انگیزش نیروی انسانی و نظایر آن در راستای اهداف و برنامه های سازمان و با رعایت ضوابط و موازین قانونی
- سازماندهی امور مربوط به ثبت، ضبط و گردش امور مکاتبات با تاکید بر دقت، کیفیت، سرعت و سهولت و همچنین مکانیزه نمودن برنامه ها و فعالیت های آن مدیریت با استفاده از فناوری های نوین
- بازنگری ، روزآمدسازی و اجرای ساختار و تشکیلات سازمان
- پیگیری در جهت اجرای نظام های مناسب ارزشیابی عملکرد مدیران و کارکنان و اجراء و بهسازی مستمر آنها در راستای افزایش کارائی ، اثربخشی و بهره وری سازمان
- برنامه ریزی لازم به منظور تامین نیازمندی های واحدهای مختلف سازمان در زمینه خدمات عمومی ، نقلیه ، و تسهیلات و خدمات رفاهی کارکنان اعم از خدمات بیمه ، تعاونی ، وام و نظایر آن


شرح وظایف مدیریت مالی

- نظارت و اجرای قوانین و مقررات مالی و عندالزوم تنظیم دستورالعمل ها و آئین نامه های مالی و معاملاتی سازمان تحت نظارت مدیر مالی
- رعایت کلیه آئین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعملهای تعیین شده در انجام عملیات مالی تحت نظارت مدیر مالی
- برنامه ریزی، هماهنگ نمودن و هدایت فعالیتهای مالی و درآمدی سازمان براساس سیاستهای کلی تحت نظارت مدیر مالی
- تهیه دستورالعمل ها ،خط مشی و آئین نامه های داخلی در زمینه فعالیتهای اجرائی تحت نظارت مدیر مالی
- تجزیه و تحلیل حساب ها و مسائل مالی و درآمدی سازمان و تهیه ارائه گزارشهای توجیهی آن در طول سال مالی تحت نظارت مدیر مالی
- ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاریها و مقایسه لازم بین انواع پروژه های سرمایه گذاری تحت نظارت مدیر مالی
- نظارت و کنترل گردش عملیاتی مالی و درآمدی طبق قوانین و مقررات مالی تحت نظارت مدیر مالی
- انجام اقدامات مربوط به امور معاملاتی و واگذاری و فروش اموال و دارائیهای سازمان با رعایت مقررات مربوطه تحت نظارت مدیر مالی
- همکاری در تهیه بودجه های عملیاتی و سرمایه ای براساس اهداف و سیاستهای سازمان تحت نظارت مدیر مالی - همکاری در تهیه و تنظیم گزارش مالی دوره ای و حساب های سالانه سازمان تحت نظارت مدیر مالی
- پیگیری مستمر وصول مطالبات ،درآمدها و مضامین سازمان درمواعد قانونی و مقرر و ارائه گزارشات مستمر به مقام ما فوق تحت نظارت مدیر مالی
- بررسی و ریشه یابی مسائل و مشکلات مالی و درآمدی سازمان و ارائه راه حلها و اقدامات مناسب تحت نظارت مدیر مالی
- بررسی درآمدها و هزینه های سازمان و تهیه گزارشهای توجیهی لازم در این زمینه تحت نظارت مدیر مالی
- پرداخت هزینه ها از حساب های جاری و عمرانی تحت نظارت مدیر مالی
- کنترل و بررسی موجودی های سازمان در بانکها و رسیدگی به اختلاف حساب های فی مابین تحت نظارت مدیر مالی
- بررسی آثار مالی و گردش نقدینگی بر اجرای پروژه های سرمایه گذاری تحت نظارت مدیر مالی
- بررسی ،کنترل و اقدامات لازم در جهت نحوه صدور و تنظیم اسناد مالی و اطمینان از صحت محاسبات و ثبت اسناد مالی تحت نظارت مدیر مالی
- همکاری در تهیه ترازنامه ها و صورتهای مالی مربوطه و تجزیه و تحلیل عملیات حسابداری مالی تحت نظارت مدیر مالی
- انجام مطالعات و اقدامات لازم پیرامون ایجاد، اصلاح و به هنگام سازی و بهبود سیستم ها و روشها برای کنترل بودجه و هزینه سازمان و پیشنهاد بهبود روشهای مورد عمل در تهیه بودجه و اطلاعات مورد نیاز تحت نظارت مدیر مالی
- نظارت و مشارکت در بستن حساب ها در پایان سال مالی و تهیه گزارشهای توجیهی تحت نظارت مدیر مالی
- شرکت در کمیسیونهای مالی و جلسات هماهنگی و اظهار نظر در ارتباط با امور ذیربط تحت نظارت مدیر مالی
- تهیه گزارشهای توجیهی مالی در مورد فعالیتها و طرحهای مورد نظر مدیریت سازمان تحت نظارت مدیر مالی
- راهنمائی کارکنان مالی، درآمد و حسابداری تحت نظارت تحت نظارت مدیر مالی
- همکاری با حسابرس و بازرس قانونی سازمان در بررسی و کنترل فعالیتهای مالی 
- نظارت بر محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان سازمان تحت نظارت مدیر مالی
- انجام کلیه امور بیمه ای مربوط به پرسنل