فاز دوم مجتمع صنفی خواروبار و خشکبار اصفهان افتتاح می‌شود

این پروژه شامل ۳۶ واحد است که با جدیت در حال احداث است، پس از بهره‌برداری و استقرار واحدهای صنفی عمده فروشان خواروبار و خشکبار ، مواد غدایی در این مجتمع، میدان میوه و تره‌بار به قطب خوارو بار و خشکبار مرکز کشور تبدیل می‌شود و می‌توانیم در سال‌های آینده برای توسعه آن گام برداریم.

فاز دوم مجتمع صنفی خواروبار و خشکبار اصفهان افتتاح می‌شود

امیرحسین ماه‌آورپور، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان:


فاز دوم مجتمع صنفی خواروبار و خشکبار اصفهان تا تابستان ۱۴۰۲ افتتاح می‌شود و برای اجرای این پروژه ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

این پروژه شامل ۳۶ واحد است که با جدیت در حال احداث است، پس از بهره‌برداری و استقرار واحدهای صنفی عمده فروشان خواروبار و خشکبار ، مواد غدایی در این مجتمع، میدان میوه و تره‌بار به قطب خوارو بار و خشکبار مرکز کشور تبدیل می‌شود و می‌توانیم در سال‌های آینده برای توسعه آن گام برداریم.