بازدید مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی اهواز از میدان مرکزی میوه و تره‌بار و بازار گل و گیاه همدانیان و بازارهای روز کوثر ۵و ۱۳

اسکندری اقدامات سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی اصفهان را خوب و ماندگار توصیف کرد و گفت :امیدواریم بتوانیم الگوی بازارهای اصفهان را در شهر اهواز اجرا نماییم.

بازدید مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی اهواز از میدان مرکزی میوه و تره‌بار و بازار گل و گیاه همدانیان و بازارهای روز کوثر ۵و ۱۳

اسکندری اقدامات سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی اصفهان را خوب و ماندگار توصیف کرد و گفت :امیدواریم بتوانیم الگوی بازارهای اصفهان را در شهر اهواز اجرا نماییم.