بتن ریزی ستون‌های سقف اول بازار پرندگان زینتی بازار بزرگ ارغوان

این بازار شامل غرفه های فروش ،اتاق دامپزشک، اتاق معاینه،اتاق قرنطینه ،آزمایشگاه ، بخش اداری، حراست و نگهبانی ، رختکن و سرویس بهداشتی می باشد

بتن ریزی ستون‌های سقف اول بازار پرندگان زینتی بازار بزرگ ارغوان

مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی ساخت این بازار را در راستای ساماندهی فروشندگان پرندگان زینتی شهر اصفهان دانست.
این بازار شامل غرفه های فروش ،اتاق دامپزشک، اتاق معاینه،اتاق قرنطینه ،آزمایشگاه ، بخش اداری، حراست و نگهبانی ، رختکن و سرویس بهداشتی می باشد