تجلیل مدیر عامل سازمان از پرسنل خدوم و زحمت کش حفاظت فیزیک شیف شبانه سازمان در بلندترین شب سال

گزارش تصویری