تبدیل اصفهان به قطب توزیع ماهی جنوب کشور

گزارش ویدیویی