حال هوای عید غدیر در بازار گل و گیاه همدانیان

گزارش ویدیویی