بازدید جناب آقای دزفولی و جناب آقای برآنی از بازار بزرگ ارغوان

گزارش تصویری