تقدیر مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی از کارگران خدوم به مناسبت هفته کار و کارگر

گزارش ویدیویی