بازدید شهردار محترم ، معاونین و برخی از مدیران شهری از روند پیشرفت پروژه های عمرانی بازار بزرگ ارغوان

گزارش ویدیویی