عملیات درزگیری، تراش ،لکه گیری و روکش معابر میدان مرکزی میوه و تره بار

گزارش ویدیویی