کوثر 11

کوثر 11 جنب پارک قلمستان

کوثر 11


مکان

جنب پارک قلمستان اصفهان

تاریخ شروع: 1401/07/21

آدرس: جنب پارک قلمستان


مساحت: 1700 متر مربع


زیربنا: 2600 متر مربع


هزینه"400.000.000.000 ریال