کوثر 2

کوثر2 واقع در سپاهان شهر

کوثر 2


مکان

سپاهان شهر اصفهان

تاریخ شروع: 1401/07/21

آدرس: سپاهان شهر


مساحت: 2500 متر مربع


زیربنا: 3164 متر مربع


هزینه: 320.000.000.000 ریال