آگهي مزايده

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از بازارهای روز کوثر 2، 3، 4، 7، 8، 10، 12، 13، 14 و 15 و برخی از غرفات بازار روز کوثر 6 با کاربری های لبنیات، شیر، روغن گیری، سبزی خرد کنی را از طريق مزايده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

آگهي مزايده

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از بازارهای روز کوثر 2، 3، 4، 7، 8، 10، 12، 13، 14 و 15 به ترتیب با شماره مزایده های 5002005976000110 تا 5002005976000119 و برخی از غرفات بازار روز کوثر 6 با کاربری های لبنیات، شیر، روغن گیری، سبزی خرد کنی به ترتیب با شماره مزایده های 5002005976000121 تا 5002005976000124 را از طريق مزايده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) به صورت الکترونیکی واگذار نماید.


🔴 زمان انتشار در سایت: 18/06/1402 ساعت10:00


🔴مهلت دریافت اسناد مزایده: 22/06/1402 ساعت 10:00


🔴تاریخ بازدید: 18/06/1402 تا 31/06/1402 ساعت 10:00 تا 12:00


🔴آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 01/07/1402 ساعت:10:00


🔴زمان بازگشایی: 03/07/1402 ساعت 10:00


🔴زمان اعلام برنده: 08/07/1402 ساعت10:00


1- ارائه سپرده شركت در مزايده طي فيش بانكي به میزان و شرح مندرج در اسناد الزامي است.

2‏- سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

3‏- شرکت در مزایده به منزله قبول تمام شروط و مقررات می باشد.

4‏- شرایط و نحوه واگذاری و مشخصات کاملاً در اسناد مزایده اعلام گردیده که پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به همراه سایر مدارک و مستندات اعلامی به پیشنهاد خود ضمیمه و ارسال نمایند.ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد .

2- کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی(توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند : مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 1456-021 اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر "موجود است.


سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان