جلسه هم اندیشی جناب آقای دکتر علی نجفی با جناب آقای دکتر ماه آور پور

گزارش تصویری