بازدید مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان، جناب آقای دکتر ماه آورپور از قطار شهری اصفهان

.