تقدیر از سرکار خانم زینب ذوالفقاری کارمند فروشگاه کوثر شماره 2

که به جهت حسن خلق و رفتار مناسب منجر به جلب رضایت مشتریان شدند