استفاده از ظرفیت های اتاق بازرگانی وسازمان میادین

جلسه مشترک هم اندیشی مدیر عامل محترم سازمان میادین میوه تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان