بازدید میدانی اعضای شورای شهر اصفهان از میدان میوه و تره بار مرکزی، بازار خودرو و بازارهای روز کوثر

گزارش تصویری