آزادسازی ۵۶۰ هکتار زمین برای ساخت شهرک های کارگاهی

با پـر شـدن ظرفیـت سـه شـهرک کارگاهـی در اصفهـان، اکنون بـرای هدایـت و جایگزینی مشـاغل مزاحـم بایـد از ظرفیتهـای دیگـری در ایجـاد و سـاخت شـهرک کارگاهـی در اصفهـان اسـتفاده کـرد. بـه گـزارش جـام جـم؛ اخیـرا بحـث سـاماندهی برخـی مشـاغل شـهری بـا توجه بـه ترافیک روز افـزون و ترددهـای مکـرر و ایجـاد مزاحمتهـای شـهری بیشـتر مطـرح شـده اسـت امـا قطعـا بایـد بـرای سـاماندهی آن امالکـی در اختیـار باشـد تـا بتـوان بـرای سـاماندهی و انتقال برخی مشـاغل برنامه ریزی کرد. یکی از بخشهای مهم سـازمان میوه وتره بار و سـاماندهی مشـاغل شهری شـهرداری اصفهان، بخش امالک سـازمان است،چنان که اگر سازمان ساماندهی مشاغل شهری را همانند یک موتور در نظر بگیریم سوختش از طریـق واحـد املاک تهیـه میشـود؛ در واقـع این بخش همان وظیفه تهیـه و در اختیار گذاشـتن املاک بـرای سـاماندهی مشـاغل شـهری مزاحـم را برعهـده دارد امـا قطعـا انتخاب و خرید امالک برای سـاماندهی مشـاغل به همین راحتی نیسـت و با مسـائل و مشـکالت زیـادی مواجـه اسـت.درباره جزئیـات، نحـوه واگذاری و انتخاب یـک مکان برای سـاماندهی مشـاغل بـا محمـد مجیـری مدیـر عامـل سـازمان میادیـن میـوه و تـره بـار و سـاماندهی مشـاغل شـهری شـهرداری اصفهـان بـه گفتوگو نشسـتیم:
*یکی از کارکردهای سـاماندهی مشـاغل تهیه زمین برای انتقال مشـاغل مزاحم است، در ایـن خصـوص چه اقداماتی انجـام داده اید؟
سـال گذشـته سـازمان پیگیـری مطالبـات از شـهرداری و احیـاء و در اختیـار گرفتـن زمینهـای مـورد نیـازرا انجـام و اخیـرا صورتجلسـه تحویل آن تنظیـم و در اختیار سـازمان قـرار داده شـده اسـت. ارزش ریالـی مطالبـات سـازمان ۷۰ میلیـارد تومـان برآورد شـده بود امـا بـه لحـاظ تغییـر ماهیـت و کاربـری و افزایـش قیمت زمیـن اکنـون دوبرابـر ارزش ریالی فعلـی بـرآورد شـده اسـت.
*از امور محوله این بخش سازمان تهیه ملک برای چه شغلی در اولویت بخش امالک است؟
بـا وجـود آالیندگیهـای زیسـت محیطـی کـه هماننـد چتـری اصفهـان را فـرا گرفتـه، قطعـا سـاماندهیهای مشـاغل شـهری مزاحـم و آالینـده بـا توجـه بـه حجـم ترافیـک و تـردد خودروهـای درون شـهری، سـاخت و ایجـاد شـهرکهای جدیـد بـه دنبـال سـر ریزشـدن مشـاغل صنعتـی و کارگاهـی نیـز در اولویـت سـاماندهی سـازمان قـرار دارد. بر اسـاس بند ۲۰ ماده ۵۵ شـهرداریها؛ این سـازمان وظیفه هدایت و اسـتقرار مشـاغل مزاحـم شـهری را بـر عهـده دارد کـه پـس از تشـکیل پروندههـای مشـاغل مزاحـم در شـهرداری اخطار آن صادر و سـپس نامه ای نیز برای سـاماندهی به سـازمان سـاماندهی مشـاغل ارسـال میشـود کـه عملا مـا نـه میتوانیم آنهـا را پلمب نگـه داریـم و نه تعطیل کنیـم بلکـه بایـد محلهـای جدید و مجتمعهای صنفی جدیدی را برای انتقال و اسـتقرار آنهـا بـا توجـه بـه مسـائل زیسـت محیطـی، محیـط شـهری و آمایـش سـرزمین جایگزیـن کنیم.


توضیحات برای عکس ثبت نشده

* گویا شهرک امیر کبیر دیگر جوابگوی نیازهای جدید نیست؛ برای مشاغل صنعتی و کارگاهی چه فکری شـده است؟ بلـه درسـت اسـت؛ مطالعـات ایجـاد شـهرک کارگاهـی شـمال شـرق در ابتـدای جـاده اصفهـان و حبیـب آبـاد در مجـاورت رینـگ چهـارم ترافیکـی را در حـدود ۵۰۰ تـا ۶۰۰ هکتـار زمیـن آغـاز کردیـم. ایـن محـل بـرای ایجـاد مجتمعهـای صنفـی کارگاهـی جدیـد بـا دسترسـی راحـت جانمایـی و فعلا در مرحلـه تغییـر کاربـری اسـت زیـرا تمـام کارگاههـای شـهرکهای سـه گانـه امیـر کبیـر، نیـک اندیـش و قصر صنعت تقریبـا واگذار شـده و به ظرفیـت تکمیـل رسـیده انـد و مـا بایـد شـهرکهای جدیدی را بر اسـاس بنـد ۲۰ مـاده ۵۵ شـهرداریها برای مشـاغل مزاحم و کارگاهی تعریف کنیم. البته ناگفته نماند؛ قسـمت شـهرک الحاقـی بـه شـهرک امیـر کبیـر را بـه وسـعت ۲۶ هکتـار واقـع در ابتـدای خیابـان عطـاء الملـک پیشـبینی کـرده ایـم کـه خوشـبختانه بـا مشـخص شـدن مبلـغ پرداخـت وجـه تبصـره بنـد یـک جهاد کشـاورزی تغییـر کاربری و اجـازه تفکیک و سـاخت کارگاه به صـورت زمیـن خـام مهیـا شـده اسـت امـا بـاز هم جوابگـوی حجم نیاز سـاماندهی سـایر مشـاغل نیسـت.


*به غیر از مشاغل صنعتی و کارگاهی برای ساماندهی چه مشاغلی نیاز به زمین دارید؟ مـا در حـوزه سـاماندهی وظیفـه تامیـن املاک بـرای سـاماندهی همـه مشـاغل و صنوف مختلف مزاحم شـهری همچون ابزار فروشـان، سـنگ تراشـان،مجتمع پزشـکان و خوار و بـار را هـم بـر عهـده داریـم کـه در حـال حاضـر تعـدادی از واحدهـای صنفـی خـوارو بـار فروشـان آمـاده و واگـذار گردیـده و بـه محـل میـدان مرکـزی میـوه و تـره بار بـزودی انتقال پیـدا میکنند.
*چـرا تملـک املاک بـه کنـدی و دیـر صـورت میگیـرد و ایـن تغییـر کاربریهـا چنـد سـال طـول میکشـد؟ خـوب بعـد از واگـذاری املاک بحـث تغییـر کاربـری آنهـا بایـد بـا برنامـه ریـزی صـورت گیـرد و در حـال حاضـر هـم مصوبـه هیـات وزیـران و ابلاغ اسـتانداری بـه شـهرداری اصفهـان و سـازمانهای تابعه با هدف تغییر کاربری زمینهای در دسـت انجام اسـت اما قبال این اقدام از سوی معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان به اداره کل راه و شهرسازی انجام و به دبیر خانه این اداره کل و به کمیسیون ماده ۵ و شورای برنامه ریزی توسعه استان ارسال میشد و خود اداره کل راه و شهرسازی استعالمهای مختلف را از ادارات مختلف اسـتان به عمل مـیآورد. امـا در حـال حاضـر بـا ابلاغ جدیـد هیـات وزیـران؛ خـود سـازمان سـاماندهی مشـاغل مزاحـم شـهری مسـتقیما بایـد بـا ادارات کل، اعـم از جهـاد کشـاورزی، میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری، منابـع طبیعـی، صنایـع و معـادن، گاز، آب، بـرق و مخابـرات اسـتعالم روی پروژههـای شـهری گرفتـه و بـه دبیـر خانـه شـورای برنامـه ریـزی توسـعه استان که همان اداره کل راه و شهرسازی است ارجاع دهد. سپس بعد از استعالم این درخواسـتها در کارگروه شـورای برنامه ریزی مطرح و پس از پاسـخ مثبت از کارگروه به شـورای برنامـه ریـزی اسـتان رفتـه، مصـوب و تغییـر کاربـری بـه تصویـب میرسـد
*تشـخیص اینکـه چـه زمینـی در چـه نقطـه ای از شـهر مناسـب بـرای کارگاه و چه صنفی اسـت؛ چگونـه صـورت میگیرد؟
بـا کار کارشناسـی و در قالـب برنامـه ریـزی و مطالعـات آمایـش سـرزمین و جغرافیـای شـهری انجـام میشـود و از طریـق مشـاوران سـازمان و دیدگاههـای باالدسـتی جانمایـی و ریشـه یابی در شـهر و حاشـیه آن تایید و پتانسـیلهایی که برای اسـتقرار و جانمایی و لکه گذاری صنوف در شـهر اصفهان میتواند گذاشـته شـود، تحت عنوان برنامه ریزی، طراحـی و اسـتقرار صنـوف مطابـق بـا سـند پهنـه بنـدی شـهر اصفهـان صـورت میگیـرد. در واقـع مـا بـا برنامـه پیـش رفتـه و جایـی را کـه بـه عنوان شـهرک جدیـد تعریف میکنیم؛ مستلزم این است که در بحث آمایش سرزمین،طراحی و مدیریت شهری لحاظ کنیم.
* اکنون چه پروژههای دیگری را در دست اجرا دارید؟
مـا بعـد از تامیـن املاک بـرای مشـاغل مختلـف و سـاماندهی صنـوف ،بحث حـوزه بهره برداری را داریم. بازارهای مرکزی میوه و تره بار، بازارهای روز و بازارهای تخصصی جزو این پروژههاسـت کـه بخشـی در میـدان مرکـزی را در دسـت اقـدام داریـم کـه بایـد زمیـن مـورد نیـاز بـه میـدان مرکـزی میـوه و تـره بـار الحاق شـود. در بحث توسـعه بازارهای کوثر جدید نیـز در محلات دیگـر شـهر اصفهـان این مطالعـات و جانمایی شـده و اخیـرا وارد مذاکره شده ایم که با مالکان برای تامین امالک به توافق برسیم. برای بازارهای تخصصی میوه و بازارهـای پروتئیـن هـم جانمایـی و لکـه گـذاری صـورت گرفتـه کـه در قالـب مشـارکت بـا مناطـق یـا بـه صـورت خرید یـا واگـذاری زمین به شـهرداری اقدام شـود.
*چقدر هزینه الزم دارید تا زمین مناسب برای تامین امالک فوق خریداری شود؟ بـرآورد مـا تـا کنـون۸۰۰ میلیـارد تومـان بـوده اسـت کـه قطعـا بایـد در بودجـه سـالهای آینـده دیـده شـود و مـا بـرای سـال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته و بقیـه را برای سـالهای بعـد تـا سـال ۱۴۰۲ پیـش بینـی کـرده ایـم. اکنـون یکـی از پروژههـای شـاخص در بحث سـاماندهی صنوف صنایع دسـتی اسـت که متاسفانه کارگاههای آنها در بافت تاریخی و گردشگری اصفهان متمرکز شده است که میتوانـد مخاطراتـی را بـرای آثـار تاریخـی شـهر اصفهـان در بـر داشـته باشـد بدیـن منظـور قطعـه زمینـی در ابتـدای بلـوار رضـوان، فلکـه ارغوانیه خوراسـگان بین محـدوده منطقه ۴ و ۱۵ شـهرداری در نظـر گرفتـه و مکاتبـات انجـام شـده کـه قـرار اسـت بـه کارگروه شـورای برنامه ریزی و توسعه استان برای تایید ارسال شود. واقعیت این است که کارگاههای تولیدی صنایع دستی مانند مینا سازی، قلمزنی و... در بافت مرکزی و تاریخی مخاطراتی مثـل اطفـاء حریـق دارد کـه بسـیار خطـر نـاک اسـت و اگـر اتفاقـی رخ دهـد جبـران ناپذیـر خواهد بود. بر همین اساس سند پهنه بندی را در نظر گرفته و مکانی را در ارغوانیه به متراژ ۶۷ هکتارو شـامل کارگاه،فروشـگاه، تولیدات زنده صنایع دسـتی در این مکان در نظـر گرفتـه شـده اسـت. البتـه نـا گفته نماند که مجتمـع صنفی صنایع دسـتی در مقابل بـازار بیـن المللـی گل و گیـاه ارغـوان در نظـر گرفتـه شـده و در آینـده میتوانـد یـک قطـب گردشـگری و جاذبه دیدنی برای شـهر اصفهان باشـد.
*اکثر پروژههای ساماندهیها تبدیل به پروژههای اقتصادی گران قیمت تبدیل شده و خریـد و جابـه جاییهـا بـرای کسـبه و صنوف مقرون به صرفه نیسـت، علت چیسـت؟
ایـن طـور نیسـت؛ مـا مصوبـه داریـم کـه واحدهـای صنفـی مزاحـم در قالـب بنـد ۲۰ ،خـارج از مزایـده و بـر اسـاس مصوبـه بـا بیسـت درصـد نقـد و مابقـی طـی اقسـاط ۶۰ ماهـه واگـذار میشـود و در واقع این واحدهای صنفی برای منافع مردم شـهر ایجاد میگردد و سـازمان سرمایه گذاری که میکند پرداختش ۵ سال طول میکشد و از جنبه سود اقتصادی برای شـهرداری خـارج میشـود. واگذاریهـای مـا بـه دو صـورت انجـام میشـود کـه افـراد بایـد بـر اسـاس بند ۲۰ ماده ۵۵ پروانه کسـب و تمام مدارک ضمیمه پرونده را داشـته باشـند تا به صورت ترک تشـریفات قانونی واگذار کنیم. در غیر این صورت متقاضی در مزایده شـرکت نمـوده و بـا پرداخـت ۳۰ درصـد نقـد و مابقـی در ۴۸ قسـط واگذاری صـورت میگیرد.
* برای ادامه طر حها پیش بینی مالی شده است؟ توسـعه سـاماندهی، توسـعه بازارهـا، میدان مرکـزی را در ردیف بودجـه ۱۴۰۰ باز کـرده ایم و تا ۱۴۰۲ نیز پروژه تعریف شده داریم که تا دو سال دیگر تمام موارد نهایتا محقق و امالک با تغییر کاربری انجام خواهد شـد.
*آزادسازیها در کدام بخش و کدام طر ح در حال اجرا بیشتر بوده است؟ بیشـترین متراژملکـی در حـوزه سـاماندهیها مشـاغلی کـه نیـاز بـه هدایـت واسـتقرار داشـته اسـت. البتـه بازارهـا هـم هسـت امـا در مقیـاس کوچکتـر. فعلا بیشـترین متـراژ برای آزاد سـازی شـهرک کارگاهی شـرق با بیش از ۵۶۰ هکتار اسـت که بحث آزادسـازی آن بسیار زمان برخواهد بود، زیرا ملک شخصی است. البته این زمین خارج از حریم شهر اصفهـان و یـک سـند دارد کـه در مرحلـه مذاکـره بـا مالـک و توافـق هسـتم. امـا بایـد دیـد امـکان تغییـر کاربـری آن نیـز امـکان پذیر اسـت یا نـه و این فراینده تغییرکاربری حـدودا ۶ مـاه تـا یـک سـال طول میکشـد.
* بـه عنـوان سـوال آخـر ؛ چـرا بـرای تغییـر کاربـری از زمینهـای کشـاورزی بـه کارگاهـی اسـتفاده میکنیـد؟
مـا بایـد بحـث نجـات اصفهـان از آالیندگیهـای زیسـت محیطـی را در نظر بگیریـم. مکان مورد نظر در ۳ کیلومتری رینگ چهارم و فاصله۴۵۰۰ متری با خط محدوده شهراصفهان و دسترسـی مناسـب و خـارج حریـم شـهر اصفهـان قـرار گرفته،ضمـن اینکـه مطالعـات جانمایـی بـرای مشـاغل مزاحـم در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در آینـده نیـز حتـی این زمین لکـه گذاریهـای جداگانـه و بـر اسـاس مشـاغل دسـته بنـدی و خیابان کشـی میشـود تا بتوانیـم تـا حـدودی حجـم ترافیـک و آالیندگیهـا را کاهش دهیم

تمامی حقوق سایت متعلق به سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان می‌باشد.