سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان

سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی بر اساس مصوبه شورای انقلاب در بهمن ماه ۱۳۵۸ زیر نظر شهرداری اصفهان تشکیل شد اما اساسنامه سازمان در سال ۱۳۷۰ به تصویب وزارت کشور رسید.
  ژ

شورای سازمان

  ژ

هیأت مدیره

  ژ

مدیر عامل

بازرس

بازرس

ارکان سازمان

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهردار اصفهان  بر اساس مصوبه شورای انقلاب در بهمن ماه ۱۳۵۸ زیر نظر شهرداری اصفهان و  تحت عنوان سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری تشکیل شد  اما اساسنامه سازمان در سال ۱۳۷۰ به تصویب وزارت کشور رسید. بر اساس ماده (۳) این اساسنامه، این سازمان ، سازمانی وابسته به شهرداری اصفهان است اما شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری دارد و بر اساس اصول بازرگانی اداره می شود.
ارکان سازمان بر اساس ماده (۹) اساسنامه عبارت است از:
۱) شورای سازمان
۲) هیأت مدیره
۳) مدیر عامل
۴) بازرس (حسابرس)


شورای سازمان


 شورای سازمان مرکب از پنج عضو به شرح زیر است:
۱- شهردار اصفهان به عنوان ریاست شورا
۲- معاون خدمات شهری اصفهان
۳- سه نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار اصفهان و تأیید وزارت کشور  ژ

  ژ

هیأت مدیره


هیأت مدیره سازمان دارای سه عضو اصلی است:
۱- معاون خدمات شهری اصفهان که سمت ریاست هیأت مدیره را خواهد داشت
۲- دو نفر از بین کسانی که تحصیلات عالیه و تجربیات عملی مورد نیاز سازمان را دارا باشند (با پیشنهاد شهرداری اصفهان و تصویب شورای سازمان)
 مدیر عامل سازمان
مدیر عامل بالاترین مقام اداری و اجرایی سازمان است که بر کلیه واحدهای تابعه سازمان سرپرستی و نظارت دارد و مسئول حسن اجرای امور و منافع سرمایه و اموال سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات شورای سازمان و هیأت مدیره است. مدیر عامل را هیأت مدیره از بین اعضای خود (به جز رئیس هیأت مدیره) انتخاب و به ریاست شورای سازمان معرفی می کند.
  ژ

  ژ

بازرس


بازرس (حسابرس) یک شخص حقیقی یا حقوقی است که توسط شورای سازمان برای مدت یک سال انتخاب می شود. نظارت بر اجرای صحیح مقررات مربوطه، رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب و سود و زیان و بودجه از وظایف بازرس است. مدیر عامل و هر یک از اعضای هیأت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظفند هر نوع اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز بازرس را در اختیار وی قرار دهند.
تمامی حقوق سایت متعلق به سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان می‌باشد.